پرتره‌های بدون صورت - اثر پتی مائر

پرتره‌های بدون صورت - اثر پتی مائر

پرتره‌های بدون صورت: تصاویری جذاب از پتی مائر(Patty Maher)

پتی مائر، عکاسی هنری‌ست که کارهایش روی پرتره، به‌خصوص پرتره‌های خودش تمرکز دارد. او به این دلیل جذب عکاسی پرتره شده است که فکر می‌کند آن‌ها داستان و حرفی برای گفتن دارند.

اغلب داستان‌های او در بستر طبیعت، مانند جنگل، مزارع و جاده‌ها شکل گرفته‌اند. شاید تصاویر او در نگاه اول ساده و آشنا به‌نظر برسند اما بیشتر که نگاه کنید، مهم‌تر و سورئال‌تر به چشم می‌آیند.
داستا‌ن‌های بصری او ریشه در داستان‌های علمی و غیرعلمی دارند که از آن‌ها الهام گرفته است. افسانه‌ها، اسطوره‌ها و ادبیات و داستان‌های واقعی درباره‌ی مبارزات و اتفاقات روزمره هم منبع الهام او بوده‌اند.

در ادامه‌ی این مطلب از شما دعوت می‌کنیم عکس‌های پتی مائر را تماشا کنید.

ترجمه اختصاصی صنعت عکاسی

0

0

پرتره‌های بدون صورت: تصاویری جذاب از پتی مائر(Patty Maher)

پتی مائر، عکاسی هنری‌ست که کارهایش روی پرتره، به‌خصوص پرتره‌های خودش تمرکز دارد. او به این دلیل جذب عکاسی پرتره شده است که فکر می‌کند آن‌ها داستان و حرفی برای گفتن دارند.

اغلب داستان‌های او در بستر طبیعت، مانند جنگل، مزارع و جاده‌ها شکل گرفته‌اند. شاید تصاویر او در نگاه اول ساده و آشنا به‌نظر برسند اما بیشتر که نگاه کنید، مهم‌تر و سورئال‌تر به چشم می‌آیند.
داستا‌ن‌های بصری او ریشه در داستان‌های علمی و غیرعلمی دارند که از آن‌ها الهام گرفته است. افسانه‌ها، اسطوره‌ها و ادبیات و داستان‌های واقعی درباره‌ی مبارزات و اتفاقات روزمره هم منبع الهام او بوده‌اند.

در ادامه‌ی این مطلب از شما دعوت می‌کنیم عکس‌های پتی مائر را تماشا کنید.

ترجمه اختصاصی صنعت عکاسی

پرتره‌های بدون صورت - اثر پتی مائر

پرتره‌های بدون صورت - اثر پتی مائر

پرتره‌های بدون صورت: تصاویری جذاب از پتی مائر(Patty Maher)

پتی مائر، عکاسی هنری‌ست که کارهایش روی پرتره، به‌خصوص پرتره‌های خودش تمرکز دارد. او به این دلیل جذب عکاسی پرتره شده است که فکر می‌کند آن‌ها داستان و حرفی برای گفتن دارند.

اغلب داستان‌های او در بستر طبیعت، مانند جنگل، مزارع و جاده‌ها شکل گرفته‌اند. شاید تصاویر او در نگاه اول ساده و آشنا به‌نظر برسند اما بیشتر که نگاه کنید، مهم‌تر و سورئال‌تر به چشم می‌آیند.
داستا‌ن‌های بصری او ریشه در داستان‌های علمی و غیرعلمی دارند که از آن‌ها الهام گرفته است. افسانه‌ها، اسطوره‌ها و ادبیات و داستان‌های واقعی درباره‌ی مبارزات و اتفاقات روزمره هم منبع الهام او بوده‌اند.

در ادامه‌ی این مطلب از شما دعوت می‌کنیم عکس‌های پتی مائر را تماشا کنید.

ترجمه اختصاصی صنعت عکاسی

دانلود اپلیکیشن
تلگرام صنعت عکاسی
خیریه باز باران
جدیدترینآخرین شماره آگهی نامه تخصصی صنعت عکاسی هشتاد و پنجم
رنگ سیستم
نوین تجارت پارسیان
دیدفراز